Centrum voor Ambulante Revalidatie

Gehoorstoornissen

Een gehoorstoornis betekent het niet of slechts gedeeltelijk kunnen horen van geluiden, klanken en spraak. Er is sprake van slechthorendheid als er een gehoorsverlies is van 25 dB of meer. Gehoorstoornissen kunnen ingedeeld worden naar ernst: licht, matig, ernstig of doof; of op basis van oorzaak. Slechthorendheid kan op elke leeftijd ontstaan en kan verworven of aangeboren zijn.

Het vroegtijdig detecteren van een gehoorverlies bij het kind (detectie is reeds mogelijk kort na de geboorte, cfr. Algo-screening) is van cruciaal belang, rekening houdend met de enorme impact op de algemene ontwikkeling.

Dit situeert zich op verschillende gebieden, o.a. op de spraak- en taalontwikkeling, op cognitief, emotioneel en  sociaal vlak. Dit impliceert de noodzaak van een multidisciplinaire begeleiding.

De audioloog/audicien staat in voor de evaluatie van het gehoor en de aanpassing en controle van de hoorapparaten.

De begeleiding van kinderen met hoorapparaten en/of cochleaire implant (C.I.) gebeurt in nauwe samenwerking met de N.K.O.-arts en het fitting team.

De N.K.O.-arts volgt de medische problematiek op. De logopedist staat in voor het begeleiden en remediëren van de spraak- en taalontwikkeling, de communicatieve vaardigheden en de hoortraining. De kinesitherapeut en de ergotherapeut remediëren de motorische en sensomotorische ontwikkeling. De psycholoog samen met de sociaal assistent begeleiden het kind in zijn cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.

Er is een nauwe samenwerking nodig tussen de ouders, het kind, de school, externe begeleiders (vb. GON-begeleiding, thuisbegeleiding) en het team.

Slechthorende volwassenen met hoorapparaten en/of C.I. kunnen eveneens in het centrum terecht voor multidisciplinaire begeleiding. De problematiek van de volwassen personen met een verworven auditieve handicap situeert zich op het perceptueel, communicatief en psychosociaal vlak. De hoorproblemen leiden vaak tot sociaal isolement.

De revalidatie bestaat uit logopedische, audiologische en psychosociale begeleiding. De algemene doelstelling is om een maximale integratie/reïntegratie van de volwassene in de samenleving te bekomen. Dit gebeurt door o.a. hoortraining, audio-visuele- en  communicatietraining en het aanpakken van de psychosociale problemen.

Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: