Centrum voor Ambulante Revalidatie

Revalidatieproces

 

 

1. Aanmelding Intakegesprek
2. Onderzoek Medisch
Psychologisch
Lopopedisch
Psychomotorisch
Ergotherapeutisch
3. Teambespreking Diagnosegesprek
met de Cliënt
4. Behandeling Psychotherapie
Logopedie
Audiofoniatrie
Psychomotoriek
Ergotherapie
Medisch
Sociaal
5. Doorverwijzen en/of advies
6. Evaluatie

1. Aanmelding

Doorgaans gebeurt de verwijzing naar het Centrum door:

  • Scholen
  • Gespecialiseerde diensten zoals C.L.B., C.B.J., C.O.S., vroegtijdige thuisbegeleiding, …
  • Huisartsen of geneesheer
  • Specialisten
  • Eigen initiatief

Onze doelgroep zijn doorgaans kinderen van 0 – 18 jaar maar ook volwassenen (stotteren, hersenletsels, laryngectomie, gehoorstoornissen) kunnen bij ons terecht.

 2. Onderzoek

Onze overeenkomst met het RIZIV voorziet een financiële tussenkomst voor het multidisciplinair aanvangsonderzoek. Patiënten die met hun ziekenfonds in regel zijn betalen voor de onderzoeken in de aanvangsdiagnostiek enkel het remgeld (€ 1,73 per sessie) . Teneinde deze financiële tussenkomst te verkrijgen wordt er op voorschrift van de huisarts, pediater of schoolarts een multidisciplinair onderzoek aangevraagd aan het ziekenfonds en na goedkeuring uitgevoerd in het Centrum.  Indien bij het voorafgaandelijk anamnesegesprek evenwel blijkt dat de problematiek niet beantwoordt aan de symptomatologie uit één van de doelgroepomschrijvingen, wordt de patiënt doorverwezen naar een meer geëigende voorziening of hulpverlener.

3. Teambespreking

De resultaten verkregen via het intakegesprek en het onderzoek worden door een multidisciplinair team besproken en geëvalueerd. Tijdens het hierop volgend gesprek van de revalidatiearts met de patiënt wordt een vrijblijvend advies meegedeeld.

4. Behandeling

Wanneer behandeling nodig blijkt en de patiënt beantwoordt aan de criteria van het RIZIV, wordt hij rechthebbende op multidisciplinaire therapie en wordt er een individueel revalidatieplan opgesteld.

5. Doorverwijzen en/of advies

Indien anderzijds blijkt dat het probleem niet van die aard is dat onmiddellijke behandeling nodig is, of indien er door onze diensten geen oplossing kan voorgesteld worden, beperken we ons tot het geven van een advies of een doorverwijzing.

6. Evaluatie

Op regelmatige tijdstippen wordt de therapie door het team geëvalueerd. Dit biedt de mogelijkheid het revalidatieproces bij te sturen en te actualiseren. Jaarlijks wordt één multidisciplinair onderzoek uitgevoerd al dan niet gevolgd door een aanvraag aan het ziekenfonds tot verlenging van de behandeling.  De behandeling kan slechts efficiënt zijn indien er regelmatig overleg is met ouders, CLB, school, … Daarom worden oudercontacten , schoolbezoeken, … op regelmatige basis gepland.

Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: