Centrum voor Ambulante Revalidatie

Sociale dienst

De maatschappelijk werker is vaak de eerste persoon waarmee de hulpvrager in contact komt.

De sociale dienst vervult onderstaande taken:

1. Intake

De sociale dienst staat in voor het onthaal van nieuw aangemelde kandidaat revalidanten en hun ouders. Tijdens het intakegesprek wordt getracht een zo volledig mogelijk beeld van de problematiek te krijgen. Aan de ouders wordt de werking van het centrum toegelicht en worden de verschillende stappen in het revalidatieproces uitgelegd. Het patiëntendossier wordt samengesteld en de nodige formaliteiten voor een aanvraag multidisciplinair onderzoek worden verricht. Na goedkeuring van het multidisciplinair onderzoek door het ziekenfonds plant de sociale dient de onderzoeken. Als het onderzoek afgerond is worden samen met de revalidatiearts de testresultaten toegelicht. De sociale dienst brengt de administratie die samenhangt met de aanvraag voor multidisciplinaire therapie in orde en zorgt ervoor dat het onderzoeksverslag, mits akkoord van de patiënt of diens ouders, doorgestuurd wordt naar de huisarts, de school, het CLB, …

2. Interne contacten

Intern overleg tussen de sociale dienst en de teamleden vindt op regelmatige tijdstippen plaats en is noodzakelijk voor een optimale benadering van het probleem en als voorbereiding op de externe contacten.

3. Externe contacten

Met de toestemming van de ouders onderhoudt de sociale dienst contacten met de betrokken instanties zoals school, CLB, Bijzonder Jeugdzorg, artsen, … Externe contacten kunnen niet alleen noodzakelijk zijn voor een optimale behandeling, doch ze gebeuren tevens in functie van het verstrekken van algemene informatie en het treffen van praktische schikkingen.  De sociale dienst verzorgt ook zelf oudercontacten.

4. Follow-up

De sociale dienst staat in voor het opvolgen van het dossier na stopzetting van de therapie. De sociaal assistente bezorgt de betrokken instanties een eindverslag en maakt eventueel afspraken voor het plannen van een controleonderzoek.

5. Sociale begeleidingsscreening

In het kader van de multidisciplinaire therapie kan voor een aantal revalidanten ook een sociale begeleiding plaatsvinden. Het kan gaan om huistaakbegeleiding, leggen van sociale contacten, aanbrengen van communicatievaardigheden, …

 

Onze nieuwsbrief

Welke brieven interesseren u?: